جواد عابد

جواد عابد

نایب رئیس هیات مدیره
حمیدرضا مینایی

حمیدرضا مینایی

رئیس هیات مدیره
علی اکبر کاشی قندی

علی اکبر کاشی قندی

مدیر عامل